Hovedprioriteringer

For perioden 2023-2027

En mer sosial boligpolitikk for alle generasjoner

Bolig er blitt et klassespørsmål, og det er behov for mer politisk styring av boligpolitikken. Haugesund SV jobber for en mer sosial boligpolitikk. Vi vil: 

Praktisk og variert skole. Gratis og god SFO.

SVs mål for skolen er en kunnskapspolitikk som sikrer alle elever like rettigheter og muligheter. Skolen er den viktigste arenaen for sosial utjevning og inkludering. Haugesund SV jobber for en praktisk og variert Haugesundsskole med:

På Stortinget har SV jobbet fram gratis halvdagsplass på SFO for 1. og 2. trinn. Målet er å gjøre SFO gratis også for 3. og 4. trinn. Haugesund SV jobber for å sikre god kvalitet på SFO gjennom bedre grunnbemanning og et bredt aktivitetstilbud slik at:

Mer heltid og økt grunnbemanning

I kommunen skal fast og full stilling skal være hovedregelen. Ikke unntaket. Fast og hele stillinger er en viktig forutsetning for økonomisk uavhengighet og likestilling. Samtidig vil mer heltid og økt grunnbemanning gi bedre arbeidsmiljø, mindre sykefravær og reduserte vikarkostnader. Dette vil også heve kvaliteten på tjenestene til innbyggerne.

Haugesund SV vil fortsette arbeidet med å:

Utekontakt for unge

Haugesund SV jobber for at byen skal ha et enda tryggere og bedre utemiljø for ungdom. Det krever mer ressurser til forebyggende sosialt arbeid. Haugesund har mange gode og velfungerende tilbud til de unge, men vi mangler en oppsøkende tjeneste med trygge og tilstedeværende voksne, som kan oppsøke ungdom der de oppholder seg. Haugesund SV vil:  

Rus og psykisk helse

Rusproblematikk og psykiske lidelser er alvorlige folkehelseutfordringer, og blant de viktigste årsakene til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. Haugesund SV vil at kommunen trapper opp innsatsen i det forebyggende arbeidet, og styrke satsingen på ettervern. Vi vil spesielt prioritere å:

Verne natur og matjord fra utbygging

Haugesund er rik på natur, dyreliv og artsmangfold. Dette er verdier som dessverre er under press. Kontakt og nærhet til natur og friluftsområder er viktig for folkehelsa og miljøbevisstheten. For å løse klima- og naturkrisen trengs en mer bærekraftig arealpolitikk. Haugesund SV vil:

Øke innsatsen på kollektiv, sykkel og gange 

Haugesund SV jobber for at det skal være enkelt, trygt og rimelig å bevege seg til fots, på sykkel eller med kollektivtransport. Det er bedre for klima og for folkehelsa. Haugesund SV vil øke innsatsen på kollektiv, sykkel og gange gjennom;

Videreføre satsingen på sentrum og Risøy

SV vil at klima, miljø, folkehelse og levekår skal være styrende i utviklingen av Haugesund.  Vi jobber for et levende sentrum med flere boliger, arbeidsplasser, et godt kulturtilbud,flere grønne friområder og lekeplasser. Å satse på sentrum handler om miljø, men det handler også om å satse på levekår. Levekårsundersøkelser viser at de største sosiale utfordringene i Haugesund finnes i sentrum generelt, og på Risøy spesielt. SV vil fortsatt sørge for at levekårsundersøkelsen legges til grunn for prioritering av nabolagssatsinger og nærmiljøtiltak. Vi vil:

Satse videre på kultur, fritid og møteplasser for alle

SV vil jobbe for å styrke fritidstilbud og møteplasser som fremmer fellesskap og inkludering,

på tvers av generasjoner og uavhengig av størrelse på lommebok. Vi vil særlig satse videre på:

Velferd uten profitt

Omsorg, skole, barnehage, barnevern, vann, avløp eller renhold skal ikke være butikk. Haugesund SV kjemper for profittfri velferd og mot kommersialisering og konkurranseutsetting av de kommunale velferdsoppgavene. Vi mener at velferd skal tjene folk, ikke penger! Vi vil: