Kapittel 5: Kultur, idrett og frivillighet

SV vil fortsette arbeide for å trygge og bygge Haugesunds rike og varierte kulturliv, idrettstilbud og friluftsmuligheter. Dette har betydning for befolkningens identitet, utfoldelses- og opplevelsesmuligheter og kreativitet.

Haugesund har et mangfoldig foreningsliv. De frivillige og ideelle organisasjonene står for viktige oppgaver i lokalsamfunnet, og dette ønsker SV å støtte opp om! 

Frivillighet som ressurs. Frivillighet stimulerer til demokrati og deltakelse, og frivillige og ideelle organisasjoner står i dag for en svært viktig og nødvendig del av tilbudet til Haugesunds innbyggere Haugesund. SV vil jobbe for langsiktige og stabile vilkår for ideelle aktører, og vil aktivt motarbeide at kommersielle tilbud får etablere seg på deres bekostning.

Bærekraftige bydelshus. Bydelshusene skal ha en viktig funksjon i barn og unge sitt nærmiljø. Kort avstand til aktivitet og tilbud i nærmiljøet er både miljøvennlig og bidrar til mer samhold og engasjement i lokalmiljøet.. Haugesund SV vil satse aktivt på levende bydelshus med ungdom som målgruppe.

Kultur i sentrum. Haugesund har mange sentrale kulturinstitusjoner innenfor en liten radius. Folkebibliotek, kulturskole, museum, kino, teater, kunst- og billedgalleri og konserthus er viktige offentlige kulturinstitusjoner og en sentral del av det frie og mangfoldige kulturlivet og en viktig del av Haugesund sentrum. Haugesund SV vil arbeide for at disse institusjonene sikres forutsigbarhet og utviklingsmuligheter.

Folkebibliotek for framtida. Folkebibliotekene gjør kunnskap, kultur, litteratur og verdier tilgjengelig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer. Bibliotekene har vært med på å bygge opp landet vårt som kunnskaps- og kulturnasjon. I internettalderen har bibliotekene også fått en ny betydning, som portaler og kvalifiserte veivisere. Haugesund SV vil jobbe for å styrke folkebiblioteket som kunnskaps-, kultur- og formidlingsinstitusjon, som en viktig møteplass for folk i alle aldre, og som en aktiv bidragsyter til demokrati og ytringsfrihet.

Idrett for folk flest. Det er viktig å gi de som driver toppidrett gode nok rammevilkår, da dette er med på å holde liv i bredden og være identitetsskapende for innbyggerne i kommunen. Haugesund SV vil prioritere den brede mosjons- og idrettsaktiviteten. Vi vil spesielt legge vekt på allsidige, lavterskel og lekpregede tilbud til barn og unge – og mosjons- og folkehelsetilbud som gjør det mulig å delta uavhengig av størrelse på lommebok.

5.1 Et levende kulturliv

Haugesund SV vil:

5.2 Idrett og fritid for alle

Haugesund SV vil: