Kapittel 4: Arbeid, velferd og likestilling

Det er nødvendig med mer tid og tillit til de som jobber for fellesskapet. Haugesund SV har tatt initiativ til og vil fortsatt være en pådriver for at det skal jobbes med en tillitsreform i samarbeid med fagorganisasjonene.  

Faste, hele stillinger og nok folk på jobb. I kommunen skal fast og hel stilling skal være hovedregelen, og ikke unntaket. Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling. Haugesund SV vil fortsette arbeidet med å øke andelen heltidsstillinger, faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. Det skal være nok folk på jobb til å ivareta kvaliteten på og tryggheten i velferdstjenestene. Økt grunnbemanning gir mindre sårbarhet og slitasje ved sykdom, og økt kvalitet på arbeidsmiljø og tjenestetilbud. 

Velferd skal tjene folk, ikke penger! Omsorg, skole, barnehage, barnevern, vann, avløp eller renhold skal ikke være butikk. Haugesund SV kjemper for profittfri velferd og mot konkurranseutsetting av de kommunale velferdsoppgavene.  

Vi skal lytte til de som vet hvor «skoen trykker». Mange føler på en avstand mellom folk og forvaltning, en avmakt i forhold til systemet og lite eierskap til endringer i nærmiljøet. Haugesund SV vil gi innbyggerne større innflytelse i viktige saker og jobbe aktivt for å bygge opp et godt system for innbygger – og brukerinvolvering i kommunen. 

Haugesund skal være raus, mangfoldig og solidarisk. I Haugesund skal det være rom for forskjeller i kultur og levemåte. Ingen skal diskrimineres på grunnlag av kjønn, seksualitet, religion, hudfarge eller kulturell bakgrunn.  

Haugesund SV skal jobbe for at byen vår fortsatt skal være en foregangskommune i bosetting og integrering av flyktninger. Og vi skal være en by fri for hat, rasisme og fremmedfrykt.   

Tak over hodet uten gjeld opp til taket. I dag tjener noen seg rike på å eie mange boliger, mens andre aldri får mulighet til å eie sitt eget hjem. Bolig er blitt et klassespørsmål, og vi trenger mer politisk styring og mindre marked. SV vil bygge boliger som samsvarer med folks behov og som vanlige folk har råd til å kjøpe. 

Alle har rett til et liv uten vold og frykt. Vi skal sørge for at kommunen jobber aktivt med å forebygge, avdekke og hjelpe de som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner  

4.1 Et trygt og inkluderende arbeidsliv  

Haugesund SV vil: 

4.2 En solidarisk flyktning- og integreringspolitikk  

Haugesund SV vil: 

4.4 En sunn og sosial boligpolitikk  

Haugesund SV vil: 

4.5 Vold i nære relasjoner 

Haugesund SV vil: 

4.6 Et levende lokaldemokrati 

Haugesund SV vil: