Kapittel 3: Byutvikling og miljø

Felleskap – ikke forurensing. Haugesund kommune har et ansvar for å ta sin del av ansvaret for å kutte utslipp og omstille seg for å redusere lokal, regionalt og globalt klima- og miljøavtrykk. Men dette kan verken politikere eller enkeltpersoner gjøre alene. En rettferdig og god miljøpolitikk krever fellesskapsløsninger og en bred folkelig involvering, spesielt fra barn og unge. Haugesund SV vil at innbyggerne i større grad blir involvert i viktige miljø- og klimaspørsmål.

Å satse på sentrum er å satse på miljø og levekår. Haugesund SV skal fortsette arbeidet med å drive en bærekraftig byutvikling med en særlig aktiv satsing på sentrum. Vi jobber for et levende sentrum med flere boliger, arbeidsplasser, et godt kulturtilbud for unge og eldre, og flere grønne friområder og lekeplasser. Dersom flere mennesker både bor, jobber og handler i sentrum vil dette redusere bilbruk og belastningen på veinettet. Men å satse på sentrum handler også om å satse på levekår. Levekårsundersøkelser viser at de største sosiale utfordringene i Haugesund finnes i sentrum. For Haugesund SV skal miljø og levekår være styrende i prioriteringen av all byplanlegging og byutvikling. Vi skal legge til rette for et sentrum med fokus på mangfold og miljø.

Det skal være enkelt å ta grønne veivalg. Haugesund SV jobber for at ferdsel med sykkel, til fots eller kollektivt skal være det opplagte valget for de fleste av oss. Da må det være enkelt, tilgjengelig, rimelig og trygt. Vi setter kollektivtrafikk og myke trafikanter først, fremfor utbygging av mer bilvei.

Haugesund SV vil jobbe for at kommunen og regionen tar en aktiv rolle i det grønne skiftet. Vi trenger mer fornybar energi, samtidig som den fornybare energien må brukes og lagres smartere for å unngå unødvendige naturinngrep. Å være miljøvennlig skal være et konkurransefortrinn. SV vil kutte utslipp, ikke arbeidsplasser.

En ren natur – for alle! Kontakt og nærhet til natur og friluftsområder er viktig for folkehelsa og for utvikling av miljøbevisstheten. Nærnatur innbyr til lek og fellesskap i nabolag. Haugesund SV vil verne om allemannsretten, grønne friområder og strandsone i hele kommunen.

3.1 Felleskap, ikke forurensing

Haugesund SV vil:

3.2 Et levende sentrum for miljø og mangfold

Haugesund SV vil:

3.3 Grønne veivalg

Haugesund SV vil

3.4 Grønn næringsutvikling

Haugesund SV vil:

3.5 En ren natur – for alle 

Haugesund SV vil: