Kapittel 2: Helse, omsorg og sosiale tjenester

Bestemor skal ikke på anbud! Haugesund kommune har heldigvis valgt å ikke konkurranseutsette helse- og omsorgstjenestene. Haugesund SV vil kjempe mot alle forsøk på å sende innbyggere som trenger hjelp, pleie, og omsorg ut på anbud.

Fast og full stilling skal være hovedregelen, og ikke unntaket. I store deler av helse og omsorgssektoren der kvinner er i flertall, er deltidsstillinger hovedregelen og ikke unntaket – særlig blant fagarbeidere. Deltidsarbeid har mange negative konsekvenser både for kvaliteten på arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenestene. Det har også flere negative konsekvenser for dem det gjelder. Deltidsstilling gir ikke lån i banken. Deltidsstillinger gjør kvinner avhengige av lommeboka til andre. Deltidsstillinger gjør kvinner til pensjonstapere. Ingen skal sove med mobilen på nattbordet på jakt etter ekstravakter.

Økt grunnbemanning = god økonomi og kvalitet. Mye av løsningen på deltidsproblematikken ligger i økt grunnbemanning. Økt grunnbemanning gir mindre sykefravær og kan redusere vikarkostnader og administrering av vikarer ved sykdom. Økt grunnbemanning vil bidra til å heve kvaliteten på tjenestene.

Mer samarbeid på tvers av fag, profesjoner og frivillige organisasjoner. Haugesund SV ønsker å forsterke samarbeidet mellom fagmiljøene i kommunehelsetjenesten, og mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, utdanningssektoren, og frivillige organisasjoner.

Mer tverrfaglig samarbeid vil bidra til økt kvalitet og mer helhetlige tjenester. Ingen skal falle mellom to stoler. Pasienter innenfor rus og psykiatri er særlig utsatte grupper som ofte faller mellom systemer. Rusproblematikk og psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. Haugesund SV vil jobbe aktivt for at kommunen har et tilbud som gir mennesker hjelp på den måten som passer best for dem, og at de har færrest mulig personer å forholde seg til i kontakt med de kommunale tjenestene.

Anstendig sosialhjelp. Folk som mister jobben, blir syke eller av ulike grunner havner utenfor arbeidslivet skal sikres sosiale ytelser som det er mulig å leve av.  Sosial- og nødhjelpssatsene er i dag for lave.

På Stortinget jobber SV for å innføre en statlig og forpliktende norm for økonomisk sosialhjelp som sikrer at alle kan leve på et akseptabelt og anstendig nivå. Men selv om det er staten som fastsetter de veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp, så er sosialhjelp er et kommunalt ansvar som skal sørge for at folk kommer seg på beina og over kneika når man er i en økonomisk krise.  

Kommunen skal alltid ta spesielt hensyn til barn i utmålingen av sosiale ytelser. Haugesund SV har sørget for at barnetrygd holdes utenfor når sosialhjelp beregnes.  

Haugesund SV skal jobbe aktivt for anstendige sosiale ytelser, arbeidstrening, meningsfull aktivitet, og verdig hjelp som er tilpasset den det gjelder sine forutsetninger og livssituasjon.  

Vi skal fortsatt være en pådriver for at barnas situasjon ivaretas spesielt, og forebygge at fattigdom ikke går i arv.  

2.1 Bemanning og kompetanse

Haugesund SV vil:

2.2 Verdig omsorg

Haugesund SV vil:

2.3 Rus og psykisk helse

Haugesund SV vil:

2.4 En anstendig sosialpolitikk  

Haugesund SV vil: