Kapittel 1: Oppvekst og kunnskap

Barn og unge er Haugesunds framtid. Barn og unges læring, helse og trivsel er et samfunnsansvar. Ungene våre skal ikke være en salderingspost. Haugesund SV vil sikre at barnehage, skole, SFO, PPT, helsestasjon og barnevern har høy prioritet i kommunen. Vi vil styrke kvaliteten på barnehager, offentlig skole og høyere utdanning, og sikre de ansattes profesjonsfellesskap i tråd med rammeplan for barnehagen, skolens læreplanverk (LK20) og rammeplan for SFO. 

Alle barn med på leken! Fattigdom får konsekvenser på alle områder av et barns liv og fører til isolasjon og utestenging. Haugesund SV vil være en garantist i arbeidet med å bekjempe fattigdom blant barn i kommunen.  

En god barndom varer hele livet. Alle barn fortjener en trygg oppvekst. Haugesund SV vil jobbe for tidlig innsats i alle ledd og at alle offentlige tjenester er samordnet til beste for barnet. Forebyggende arbeid og et åpent og sterkt tverrfaglig samarbeid skal sørge for at ingen barn faller utenfor. Barnevernet tar vare på de mest sårbare og utsatte ungene våre. Haugesund SV vil fortsatt være en pådriver for at barnevernet har tilstrekkelig med ressurser til å ivareta alle barn og familier som trenger hjelp og støtte.  

Barn, og ikke butikk. Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre best forutsetninger for å lykkes. Barnehagen er en viktig arena for sosialisering, språkutvikling, lek og læring. Den skal utjevne sosiale forskjeller og fremme språklig og kulturelt mangfold. Haugesund SV sier nei til utbygging og utvidelse av flere kommersielle barnehager.  

En praktisk og variert skoledag. En god skole må bygge på et helhetlig kunnskapssyn. SVs mål for skolen er en kunnskapspolitikk som sikrer alle elever like rettigheter og muligheter. Skolen er den viktigste arenaen for sosial utjevning og inkludering. Elevene er tjent med en skole med kollektive verdier, der personalet opptrer samstemt og har tid og rom for elevene. 

Haugesund SV jobber for en skole med flere kvalifiserte lærere, mer rom for praktisk og kreativ læring, mer fysisk aktivitet, skolemat og en mer pedagogisk og bevisst bruk av lekser. For de yngste elevene skal vi fortsatt være en pådriver for et styrket innhold og gratis kjernetid i SFO.   

1.1  Kommunale og ideelle barnehager for alle

Haugesund SV vil:  

1.2 En praktisk og variert skoledag

Haugesund SV vil: 

1.3 Tverrfaglig og tidlig innsats til beste for barna

Haugesund SV vil: 

1.4 Fattigdom blant barn

Haugesund SV vil: